Lisenssit - Kilpailijalisenssit

Kansainvälinen lisenssi/International licence

Vaaditaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kil­pailujen kansainvälisissä luokissa. Lisenssi on lisäksi voi­massa muiden maiden kansallisissa kilpailuissa, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Lisenssissä voi olla lajirajoituksia (restriction), jolloin li­senssi on voimassa vain rajoituslajissa.

Jokaisen, joka hankkii kansainvälisen lisenssin, on käytävä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa. Kansainvälisen lisenssin hakijalle verenpaineen mittaus tulee tehdä vuosittain ja lepo-EKG -tutkimus joka toinen vuosi tai tarvittaessa tiheämmin. Jatkossa FIA:n sääntöjen mukaisesti 45 vuotta täyttäneiden tulee toimittaa lisäksi kardiologin (sydänlääkärin) lausunto kansainvälisen lisenssin saadakseen. Jos hakijalla on mahdollisia sydänoireita rasituksessa tai muita löydöksiä, voi kardiologi määrätä lisätutkimuksiin ja esimerkiksi rasituskokeeseen. 45-vuotiaasta lähtien tulee tämän lisäksi käydä joka kolmas vuosi kardiologin vastaanotolla. Huomioithan, että voimassa oleva rasitus-EKG, joka on suoritettu ennen 31.12.2018 korvaa kardiologin lausunnon kaudella 2019.

Lisenssin oston yhteydessä KITI-järjestelmässä tulee täyttää lää­kärintarkastuksen esitietolomake (terveysselvitys). AKK:n verkkosivuilta löytyy lääkärintarkastuslomake, joka on palautettava AKK:lle lääkärintarkastuksen jälkeen (tarkastuslomake on voi­massa 3 kk allekirjoituspäivämäärästä). AKK toimittaa sen jälkeen henkilölle kan­sainvälisen lisenssin, johon sisältyy KV-lääkärikortti (Me­dical Certificate of Aptitude). Kansainvälinen lisenssi toimii kansallisena lisenssinä, jos lääkärinlausuntoa ei ole toimitettu - edellyttäen, että kilpailijan terveydentila ei vaadi lausuntoa. Lääkärinlausuntolomake löytyy täältä.

Kansainvälisiä moottoriratakilpailuja koskevat lisens­sin myöntämismääräykset käsitellään FIA:n sääntöjen mukaan. Alimman tason (grade C) KV-lisenssin myöntämiseen liittyy vähimmäisikäraja sekä KV-säännöillä määritelty vähimmäiskokemus. Tämä kokemus on osoitettava kil­pailujen virallisten tulosten kopioina edellisen kahden vuoden ajalta. Kartingin KV grade B -lisenssi korvaa tämän nk. isoilla autoilla hankitun kilpailukokemuksen. Hakijan tulee huomioida myös lajikohtaiset tutkinto­vaatimukset. Ikäraja tämän KV grade C-tason lisenssille on 17 vuotta. Hakijan tulee täyttää ko. vähimmäisikä lisenssin voimassaolovuotena.Vain FIA voi päättää poikkeuksista tähän KV-sään­töön ikärajan osalta yksilöllisten hakemusten perusteel­la. Poikkeuslupahakemukset tulee varmentaa AKK-Mo­torsport ry:n toimesta tulosten ja kokemusten osalta.

Kartingissa ja rata-ajossa on käytössä myös erityiset FIA:n ja CIK-FIA:n määräämillä edellytyksillä myönnettä­vät grade B, grade A ja grade A Super -lisenssit.

 

Kansallinen lisenssi

Lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suoritetut tutkin­not huomioiden osallistua kansallisiin kilpailuihin rallis­sa, rata-ajossa, jäärata-ajossa, rallisprintissä, jokamies­luokassa, rallicrossissa, endurancessa, eMotorsportissa ja Drag Racessa. Mikäli lisenssissä on lajirajoitus, lisenssi oikeuttaa kil­pailemiseen vain ko. lajin kilpailuissa.

 

Peruslisenssi

Lisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailui­hin autoslalomissa, autosuunnistuksessa, crosskartissa, off roadissa, pienoisautoilussa, taloudellisuus- ja tasa­nopeusajossa, driftingissä ja kartingissa. Karting-rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin. Karting-lisenssivaatimukset on tarkemmin esitetty karting- sääntöjen yhteydessä. Pienoisautoilurajoitteisella peruslisenssillä voi osallis­tua vain kotimaan kansallisiin pienoisautoilukilpailuihin. AS-T rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain ko­timaan kansallisiin autosuunnistus-, taloudellisuus- ja tasanopeuskilpailuihin.

 

Kilpaileminen ulkomailla

Kansallisen ja AS-T rajoitteisen peruslisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Tällöin kilpailijan tulee tilata erillinen lisenssi­n lisäkortti liiton toimistosta. Kansainvälinen lisenssi tarvitaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä luokissa.

 

eMotorsport-lisenssi

Lisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan AKK-Motorsport ry:n virallisessa eMotorsportin SM-sarjassa ja sen osakilpailuissa. Lisenssin myöntämisen ehtona on AKK:n jäsenseuran jäsenyys. Lisäksi kilpailuun osallistuminen vaatii sarjajärjestäjän hyväksymien debytanttikilpailujen suorittamisen hyväksytysti. eMotorsport-kilpailuihin voi osallistua myös kansallisen kilpailijalisenssin haltijat.

 

Tutustumislisenssi

Lisenssi on käytettävissä seurojen jäsentenvälisissä kil­pailuissa ja harjoitustapahtumissa autosuunnistuksessa, autoslalomissa, taloudellisuusajossa, pienoisautoilussa, off roadissa, jokamiehenluokassa, kartingissa, driftin­gissä sekä rallissa seurakilpailuissa, rallispecial- sekä rallisprintkilpailuissa II-ohjaajalla. Tutustumislisenssi on voimassa myös kaikkien autosuunnistuskilpailuiden kaikissa luokissa, driftingin tulokasluokissa sekä nopeus­lajeissa endurancessa ja rata-ajossa V1600-luokassa (ei arvokilpailut). Muissa kilpailuissa kaikissa lajeissa kilpai­lijoilla on oltava tarkoituksenmukainen vuosilisenssi mahdollisine lajikohtaisine tutkintoineen.

Tämän ”tutustumislisenssimaksun” suorittajan nimi ja henkilötunnus merkitään kilpailutoimistossa AKK:n kilpailujen järjestäjille lähettämään lomakkeeseen, jonka maksun suorittaja nimikirjoituksellaan kuittaa. Lo­makkeet ja tilitys maksun suorittamisesta on tuomaris­ton puheenjohtajan vahvistamana lähetettävä AKK:lle viikon kuluessa kilpailupäivästä. Tyhjäkin lomake on palautettava AKK:lle siinä olevien ohjeiden ja sitoumuk­sien mukaisesti.

 

Huoltaja-mekaanikko -lisenssit

Kaikissa lajeissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huol­taja/ mekaanikkolisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös muu AKK:n lisenssi (toimitsijalisenssi eikä yhteisölle tarkoitettu ilmoittajalisenssi eivät kuitenkaan kelpaa). Katso myös ko. lajisäännöt huoltajalisenssin tarpeelli­suudesta. Huoltaja vastaa täysimääräisesti huollettavan menettelystä tai laiminlyönnistä AKK:lle, kilpailun järjes­täjälle tai muulle osapuolelle aiheutetusta vahingosta, huoltajan tuottamuksesta riippumatta. 
 

Ilmoittajalisenssi/Competitor’s Licence

Ilmoittajalisenssejä myönnetään sekä juridisille- (yrityk­set yms.) että yksityisille henkilöille, jotka ovat valmiita kantamaan ilmoittajan vastuun autourheilukilpailuissa. Mikäli AKK:lle ilmoitettu juridinen henkilö ei ole olemas­sa, kantaa vastuun AKK:lle ilmoitettu vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Yhteisölle myönnetty ilmoittajalisenssi ei sisällä vakuutusta. Katso myös ko. lajisäännöt ilmoittajalisenssin tarpeellisuudesta. 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy