Lisenssit - Kilpailijalisenssit

Kansainvälinen lisenssi/International licence

Vaaditaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kil­pailujen kansainvälisissä luokissa. Lisenssi on lisäksi voi­massa muiden maiden kansallisissa kilpailuissa, mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Lisenssissä voi olla lajirajoituksia (restriction), jolloin li­senssi on voimassa vain rajoituslajissa.

Jokaisen, joka hankkii kansainvälisen lisenssin, on käytävä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa.Lue lisää lääkärinlausunnosta täältä.

Kansainvälisiä moottoriratakilpailuja koskevat lisens­sin myöntämismääräykset käsitellään FIA:n sääntöjen mukaan. Alimman tason (grade C) KV-lisenssin myöntämiseen liittyy vähimmäisikäraja sekä KV-säännöillä määritelty vähimmäiskokemus. Tämä kokemus on osoitettava kil­pailujen virallisten tulosten kopioina edellisen kahden vuoden ajalta. Kartingin KV grade B -lisenssi korvaa tämän nk. isoilla autoilla hankitun kilpailukokemuksen. Hakijan tulee huomioida myös lajikohtaiset tutkinto­vaatimukset. Ikäraja tämän KV grade C-tason lisenssille on 17 vuotta. Hakijan tulee täyttää ko. vähimmäisikä lisenssin voimassaolovuotena.Vain FIA voi päättää poikkeuksista tähän KV-sään­töön ikärajan osalta yksilöllisten hakemusten perusteel­la. Poikkeuslupahakemukset tulee varmentaa AKK-Mo­torsport ry:n toimesta tulosten ja kokemusten osalta.

Kartingissa ja rata-ajossa on käytössä myös erityiset FIA:n ja CIK-FIA:n määräämillä edellytyksillä myönnettä­vät grade B, grade A ja grade A Super -lisenssit.

 

Kansallinen lisenssi

Lisenssi on tarkoitettu kaikkiin lajeihin, joissa vaaditaan kuljettajatutkinto. Lisenssillä voi omat suoritetut tutkin­not huomioiden osallistua kansallisiin kilpailuihin rallis­sa, rata-ajossa, jäärata-ajossa, rallisprintissä, jokamies­luokassa, rallicrossissa, endurancessa, eMotorsportissa ja Drag Racessa. Mikäli lisenssissä on lajirajoitus, lisenssi oikeuttaa kil­pailemiseen vain ko. lajin kilpailuissa.

 

Peruslisenssi

Lisenssillä voi osallistua kotimaan kansallisiin kilpailui­hin autoslalomissa, autosuunnistuksessa, crosskartissa, off roadissa, pienoisautoilussa, taloudellisuus- ja tasa­nopeusajossa, driftingissä ja kartingissa. Karting-rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain kotimaan kansallisiin karting-kilpailuihin. Karting-lisenssivaatimukset on tarkemmin esitetty karting- sääntöjen yhteydessä. Pienoisautoilurajoitteisella peruslisenssillä voi osallis­tua vain kotimaan kansallisiin pienoisautoilukilpailuihin. AS-T rajoitteisella peruslisenssillä voi osallistua vain ko­timaan kansallisiin autosuunnistus-, taloudellisuus- ja tasanopeuskilpailuihin.

 

Kilpaileminen ulkomailla

Kansallisen ja AS-T rajoitteisen peruslisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan kansallisissa kilpailuissa myös ulkomailla mikäli toisen maan kilpailunjärjestäjä niin sallii. Tällöin kilpailijan tulee tilata erillinen lisenssi­n lisäkortti liiton toimistosta. Kansainvälinen lisenssi tarvitaan aina, kun kilpaillaan kansainvälisten kilpailujen kansainvälisissä luokissa.

 

eMotorsport-lisenssi

Lisenssin haltijat ovat oikeutettuja kilpailemaan AKK-Motorsport ry:n virallisessa eMotorsportin SM-sarjassa ja sen osakilpailuissa. Lisenssin myöntämisen ehtona on AKK:n jäsenseuran jäsenyys. Lisäksi kilpailuun osallistuminen vaatii sarjajärjestäjän hyväksymien debytanttikilpailujen suorittamisen hyväksytysti. eMotorsport-kilpailuihin voi osallistua myös kansallisen kilpailijalisenssin haltijat.

 

Tutustumislisenssi

Lisenssi on käytettävissä seurojen jäsentenvälisissä kil­pailuissa ja harjoitustapahtumissa autosuunnistuksessa, autoslalomissa, taloudellisuusajossa, pienoisautoilussa, off roadissa, jokamiehenluokassa, kartingissa, driftin­gissä sekä rallissa seurakilpailuissa, rallispecial- sekä rallisprintkilpailuissa II-ohjaajalla. Tutustumislisenssi on voimassa myös kaikkien autosuunnistuskilpailuiden kaikissa luokissa, driftingin tulokasluokissa sekä nopeus­lajeissa endurancessa ja rata-ajossa V1600-luokassa (ei arvokilpailut). Muissa kilpailuissa kaikissa lajeissa kilpai­lijoilla on oltava tarkoituksenmukainen vuosilisenssi mahdollisine lajikohtaisine tutkintoineen.

Tämän ”tutustumislisenssimaksun” suorittajan nimi ja henkilötunnus merkitään kilpailutoimistossa AKK:n kilpailujen järjestäjille lähettämään lomakkeeseen, jonka maksun suorittaja nimikirjoituksellaan kuittaa. Lo­makkeet ja tilitys maksun suorittamisesta on tuomaris­ton puheenjohtajan vahvistamana lähetettävä AKK:lle viikon kuluessa kilpailupäivästä. Tyhjäkin lomake on palautettava AKK:lle siinä olevien ohjeiden ja sitoumuk­sien mukaisesti.

 

Huoltaja-mekaanikko -lisenssit

Kaikissa lajeissa tulee alle 18-vuotiaalla kilpailijalla olla kilpailussa 18 vuotta täyttänyt huoltaja, jolla on huol­taja/ mekaanikkolisenssi. Huoltajalisenssinä käy myös muu AKK:n lisenssi (toimitsijalisenssi eikä yhteisölle tarkoitettu ilmoittajalisenssi eivät kuitenkaan kelpaa). Katso myös ko. lajisäännöt huoltajalisenssin tarpeelli­suudesta. Huoltaja vastaa täysimääräisesti huollettavan menettelystä tai laiminlyönnistä AKK:lle, kilpailun järjes­täjälle tai muulle osapuolelle aiheutetusta vahingosta, huoltajan tuottamuksesta riippumatta. 
 

Ilmoittajalisenssi/Competitor’s Licence

Ilmoittajalisenssejä myönnetään sekä juridisille- (yrityk­set yms.) että yksityisille henkilöille, jotka ovat valmiita kantamaan ilmoittajan vastuun autourheilukilpailuissa. Mikäli AKK:lle ilmoitettu juridinen henkilö ei ole olemas­sa, kantaa vastuun AKK:lle ilmoitettu vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö. Yhteisölle myönnetty ilmoittajalisenssi ei sisällä vakuutusta. Katso myös ko. lajisäännöt ilmoittajalisenssin tarpeellisuudesta. 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy