Lisenssit 2017 - Lisenssin tuoteseloste

Lisenssin myöntäminen

Lisenssi on rekisteröintiasiakirja, joka myönnetään kilpailutoimintaan aikovalle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle. Edellytyksenä on lisenssinhaltijan kuuluminen AKK:n jäsenyhdistykseen. Lisenssinhaltijan edellytetään tuntevan autourheilun kansainväliset ja kansalliset säännöt sekä sitoutuvan niitä noudattamaan. Lisenssin haltija osallistuu kilpailuun aina omalla vastuullaan.

Tämä sitoumus syntyy, kun lisenssihakemus jätetään AKK:lle ja se kestää lisenssin voimassaoloajan. Kaikissa tapauksissa sovelletaan periaatetta, että lisenssi on myönnettävä jokaiselle hakijalle, joka täyttää AKK:n yleisten sääntöjen sekä sovellettavien laji- ja teknisten sääntöjen määräykset koskien lisenssin myöntämistä. Yksittäistapauksissa on AKK:n lääkärillä oikeus hyväksyä tai hylätä terveysselvitys/lääkärinlausunto neuvoteltuaan asianosaisten kanssa. Liiton lääkäri käsittelee yksittäistapauksina myös kaikkien yli 70-vuotiaiden lisenssinhakijoiden hakemukset ja lääkärinlausunnot.

Kilpailijalisenssin hintaan sisältyy tapaturmavakuutus, joka on pakollinen autourheilussa. Lisenssiin sisältyvä vakuutus on voimassa kunnes lisenssihaltija täyttää 80 vuotta. Yli 80-vuotiailla kilpailijalisenssinhaltijoilla tulee aina olla erillinen henkilökohtainen, autourheilukilpailut kattava tapaturvavakuutus.


Lisenssin maksamisen jälkeen ei ilmoitettua lisenssissä olevaa jäsenyhdistystä voi vaihtaa. Lisenssin vaihdossa korkeampaan tulee uuden lisenssin hinnaksi lisenssien hintojen erotus. Lisenssiluokan vaihdosta ei peritä erillistä maksua.

Lisenssin lunastaminen väärin perustein tai AKK:n sääntöjen vastainen toiminta lisenssinhaltijana aiheuttaa AKK:n määräämän seuraamuksen.aa lisenssin peruuttamiseen. Kukaan ei voi osallistua autokilpailuun tai ennätysajoon ilmoittajana tai ohjaajana, ellei hänellä ole ASN:n myöntämää lisenssiä. Lisenssi on uusittava vuosittain.

 

Lisenssin voimassaolo

Lisenssi on voimassa myöntämispäivästä, aikaisintaan 1.1. ko. lisenssikautta alkaen, kalenterivuoden joulukuun 31. päivään asti. Lisenssin voimassaolo edellyttää lisenssihaltijan kuulumista jäsenenä johonkin AKK:n jäsenyhdistyksistä.

 

Lisenssimaksu

Ollakseen pätevä, lisenssistä on suoritettava AKK:n vuosittain määräämä lisenssimaksu.

 

Lisenssin kelpoisuus

Ollakseen pätevä, lisenssin tulee olla haltijansa allekirjoittama (kansainväliset lisenssit).  Allekirjoituksellaan ja/tai lisenssitilauksen hyväksymisellä lisenssin haltija vakuuttaa tuntevansa voimassaolevat FIA:n ja AKK:n säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli lisenssissä on rajoitus (restriction), voi lisenssinhaltia osallistua vain rajoituksen mukaiseen lajiin. Kansallisissa kipailuissa on ohjaajalisenssi voimassa myös ilmoittajalisenssinä. Rallikilpailuissa ohjaajalisenssiä ilmoittajalisenssinä käyttänyt tulee kuulua kilpailuun miehistön jäsenenä. Kilpailijalisenssin lisäksi ko. ajoneuvoluokan ajokortti pakollinen lajeissa jotka suoritetaan tieliikennelain mukaisilla yleisillä teillä.

 

Lisenssin esittäminen

Ilmoittaja tai ohjaaja on kilpailutoimitsijan pyynnöstä velvollinen esittämään lisenssinsä, jossa tulee olla haltijan allekirjoitus (kansainväliset lisenssit). Kansallisten lisenssien kelpoisuus on tarkistettavissa KITI-järjestelmästä.

 

Lisenssiluokka , erilaiset lisenssit ja terveysselvitys  

Periaatteena on, että korkeammalla lisenssitasolla voi harrastaa alempien lisenssitasojen lajeja, ottaen huomioon eri lajien tutkintovaatimukset ja kuljettajan lisenssiluokituksen. Tutkintojen voimassaolo on tarkastettavissa KITI-järjestelmästä tai ao. tutkintokortista.

 

Terveysselvitys 

Jokaisen kilpailijalisenssin hakijan (pois lukien autosuunnistus, tasanopeusajo, taloudellisuusajo, pienoisautoilu  sekä,  huoltajat/mekaanikot,  ilmoittajat)  on toimitettava AKK:lle terveysselvityskysely lisenssin tilaamisen yhteydessä. Lisenssiin voidaan määritellä myös henkilökohtaisia laji-/tehtävärajoituksia, jotka perustuvat lisenssinhaltijan terveydentilaan. Tällaiset rajoitukset määrittelee AKK:n lääkäri neuvoteltuaan asianosaisten kanssa.

Mikäli lisenssinhakijalla on jokin terveysselvityslomakkeessa lueteltu sairaus tai jokin siinä luetelluista lisenssin myöntämisen mahdollisista esteistä, tulee lisenssinhakijan toimittaa oma terveysselvityslomakkeensa yhdessä kyseisen sairauden erikoislääkärin lausunnon kanssa kirjallisena AKK:n toimistoon ennen lisenssin tilaamista. Samalla lisenssinhaltija antaa liiton lääkärille oikeuden mahdollisiin lisäselvityksiin. Tämä koskee myös kansainvälisen lisenssin lunastaneita, jotka osallistuvat ainoastaan kansallisiin kilpailuihin. Terveysselvityslomake täytetään lisenssin verkko-osto- palvelussa tai sen saa AKK:n toimistosta.

Jokaiselle yli 45-vuotiaalle joka hankkii kilpailijalisenssin, suositellaan lääkärintarkastuksessa suoritettavaa EKG-rasitustestin suorittamista oman terveydentilan selvittämiseksi.

 

Lisenssiluokka

Kilpailijan lisenssiluokka määräytyy lajikohtaisten nousupistesääntöjen mukaisesti. Mikäli lisenssissä on rajoitus (restriction), on lisenssi voimassa vain kyseisessä lajissa Jokainen kilpailija luokitellaan kartingissa, nopeuslajeissa ja rallissa seuraavan lisenssiluokituksen mukaisesti.

Karting

Kansalliset lisenssiluokat ovat harrastaja, juniori sekä yleinen.
National ja Kansainväliset CIK:n lisenssiluokat ovat  Grade C (junior/restricted/Senior), Grade B ja  Grade A.

C-junior Kuljettajille jotka täyttävät tai ovat 12 v. lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2017  2003 - 2005 syntyneille.
C-restricted  Kuljettajille jotka täyttävät tai ovat täyttäneet 14v. lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2017 tarkoitettu siis 2002 - 2003 syntyneille.
C-senior kuljettajille jotka täyttävät 15v. tai vanhempia lisenssin myöntämisvuonna. Kaudella 2017 tarkoitettu siis vuonna 2002 tai aiemmin syntyneille.

Nopeuslajit

kansalliset lisenssiluokat ovat juniori ja yleinen.
Kansainväliset FIA:n lisenssiluokat ovat Grade C, Grade B ja Grade A sekä Superlisenssi.

Ralli

Kansalliset lisenssiluokat ovat B-juniori, A-juniori ja yleinen.
Kansainvälinen rallin lisenssiluokka on Grade R. Kansainvälinen FIA Historic luokitus on H.

Drag Race

Llisenssiluokat ovat A-1, A-2, B-1, B-2 ja C-1.

 

Ilmoittajien ja ohjaajien rekisteröinti

 Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka haluaa ilmoitta- ja- tai ohjaajalisenssin, voi saada sen AKK:lta, joka myöntää lisenssit ja pitää niistä luetteloa. Mikäli ohjaaja toimii auton ilmoittajana, on hänellä oltava myös vastaava ilmoittajan lisenssi. Kansallisissa kilpailuissa ohjaajalisenssi toimii myös ilmoittajalisenssinä. Nimen kirjoittaja ilmoittautumislomakkeessa ja muissa mahdollisissa ilmoittajan allekirjoituksissa on se henkilö, joka on ilmoitettu AKK:lle ilmoittajalisenssiä lunastettaessa tai se, jonka AKK:lle ilmoittama henkilö on valtuuttanut allekirjoituksen tekemään. Mikäli häntä ei tavoiteta, on ilmoittajavastuu 1. ohjaajalla. Sähköisen KITI-ilmoittautumisen tekeminen/hyväksyminen rinnastetaan näissä säännöissä allekirjoitukseksi.

Jokainen ilmoittaja tai ohjaaja on lisenssin voimassaoloajan sen maan kansalainen, jonka ASN:n myöntämä lisenssi hänellä on. Lisenssin myöntää sen maan liitto, jonka kansalainen hakija on. Poikkeus: AKK voi harkita luvanantamista toisen maan ASN:lle myöntää lisenssi Suomen kansalaiselle, ja AKK voi harkita lisenssin myöntämistä ulkomaalaiselle vain seuraavin ehdoin:

  • oman maan liiton suostumus
  • todistus pysyvästä asuinpaikasta toisessa maassa
  • Suomen kansalainen, jolla on muun maan ASN:n myöntämä kilpailijalisenssi on oikeutettu kilpailemaan kotimaassaan kansallisissa kilpailuissa toisen maan edellä mainituin ehdoin myöntämällä lisenssillä, vain mikäli liitto ja sen sarja- ja/tai kilpailusäännöt niin sallivat.
  •  

Lisenssin epääminen

AKK:lla on oikeus evätä lisenssi sellaiselta hakijalta, joka ei täytä kyseisen lisenssin myöntämisen kansallisia tai kansainvälisiä edellytyksiä. Hakijalle ilmoitetaan epäämisen syyt.

 

Lisenssin peruutus

Sille, joka ilmoittautuu kilpailemaan, toimimaan virallisena toimitsijana tai muulla tavoin osallistuu kilpailuun, jossa ei noudateta AKK:n sääntöjen keskeisiä määräyksiä, voidaan lisenssi peruuttaa määräajaksi. Sama koskee sellaisia näytösluonteisia tilaisuuksia, jotka sotivat autourheilusääntöjä ja autourheilussa hyväksyttäviä hyviä tapoja ja urheiluperiaatteita vastaan. Myös liiton tai jäsenyhdistyksen erääntyneen maksun maksamatta jättäminen voi joht Lisenssit hankitaan KITI-kisapalvelun verkkopalvelusta. AKK toimittaa kansainväliset- ja ilmoittajalisenssit suoraan lisenssinhaltijalle. Kansallisten- ja Peruslisenssien kelpoisuus on tarkistettavissa KITI-kisapalvelusta.

 

 

Design Mainostoimisto Ajaton Oy