Lisenssit 2017 - Sporttiturva


Vakuutuksen voimaantulo

Lisenssiin sisältyvä vakuutus nro 06-215711 tulee voimaan uusin turvin kauden alusta 1.1.2017, mikäli maksu on maksettu tammikuun aikana. Myöhemmin maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2017.


Tutustumislisenssiin sisältyvä vakuutus tulee voimaan kunkin lisenssin lunastaneelle kilpailijalle klo 24.00 sinä päivänä, jona vakuutusmaksu on maksettu tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika. Vakuutusmaksu tulee suorittaa ennen kilpailun alkua. Vakuutus päättyy kilpailun päätyttyä.


VIP-ohjaajille vakuutus on voimassa, mikäli kilpailun järjestäjä on AKK:ltakilpailulupaa hakiessaan ilmoittanut VIP-ohjaajina ajavien lukumäärän AKK:lle.


Vakuutetut

Vakuutetut jaetaan vakuutuksen voimassaolon perusteella kolmeen ryhmään.


Ryhmä I
• AKK:n kilpailu- ja harrastajalisenssien haltijat
• VIP-ohjaajat
• AKK:n järjestämien tutkintotilaisuuksien ajo-osuuksiin osallistuvat henkilöt.
Ryhmä II
• Huoltaja- ja ilmoittajatehtävissä (yksityishenkilö) toimivat henkilöt sekä AKK:n koulutustilaisuuksiin osallistuvat henkilöt.
Ryhmä III
• AKK:n tutustumislisenssin lunastaneet ohjaajat.


3. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO


Ryhmällä I ja III vakuutus on voimassa
• AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa
• kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa
• harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia
• valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
• kilpailumatkoilla, koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan
• edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
• tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla)
• Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla
• Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa
VIP-ohjaajilla vakuutus on voimassa edellä olevan lisäksi AKK:n alaisten seurojen eri autourheilulajien kilpailunomaisessa näytösajossa. Tutustumislisenssin lunastaneilla vakuutus on edellä mainitusta poiketen voimassa ainoastaan kilpailuissa ja niiden yhteydessä järjestetyissä harjoituksissa.


Ryhmällä II vakuutus on voimassa
• AKK:n luvalla järjestetyissä kilpailuissa
• kilpailujen yhteydessä järjestettävissä harjoituksissa
• huoltajan tehtävissä
• kilpailumatkoilla, liikunta- ja valmennusleireillä koko ajan
• koulutustilaisuuksissa
• edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
• tilapäisesti ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa (enintään 3 kk:n pituisilla matkoilla)
• Vakuutus on voimassa kaiken ikäisillä vakuutetuilla
• Vakuutus ei ole voimassa muissa urheilulajeissa


Korvaukset ja sen rajoitukset

Oikeus hoitokorvaukseen syntyy, kun vakuutetulle sattuneesta äkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuu tutkimus- tai hoitokuluja. Vamman aiheuttaneen tapahtuman tulee sattua vakuutuksen voimassa ollessa. Korvausta maksetaan vain niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet kolmen vuoden sisällä vamman aiheuttaneesta tapahtumasta, kuitenkin enintään 15 000 euroa tapahtumaa kohti. Hammasvammoissa ei enimmäiskorvausaikaa.


Vakuutuksesta ei korvata

- rasituskipua, -vammoja tai -sairauksia, esimerkiksi penikkatautia, rasitusmurtumaa, jännetulehduksia tai jänteiden kiinnityskohtien tulehduksia
- vähitellen syntyviä kiputiloja, vammoja tai sairauksia
- sairauksia, esimerkiksi nivelkulumaa tai
- tulehduksia taikka sydän- tai muita sairauskohtauksia


Minkälaiset kulut Sporttiturva korvaa?

Vakuutus korvaa kattavasti lääkärikäynneistä, lääkkeistä, tutkimuksista ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Käytössäsi on valtakunnallisen kumppaniverkostomme
hoitolaitosten lisäksi Helsingissä sijaitseva Omasairaalamme, joka hoitaa tuki- ja liikuntaelinten vammoja maamme huippuihin lukeutuvien ortopedien johdolla.
• maksut lääkärin tai terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
• maksut apteekista myytävistä lääkevalmisteista ja haavasidoksista
• sairaalan hoitopäivämaksut
• maksut hammasvamman tutkimuksista ja hoidoista
• maksut korvattavan vamman takia tarvittavasta ortopedisestä tuesta tai ortopedisestä sidoksesta
• maksut vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä lääkärin määräämästä fysioterapiasta, enintään yksi 10 hoitokerran hoitojakso     vammaa kohti
• maksut kyynär- tai kainalosauvojen vuokrasta
• matkakulut lähimpään hoitolaitokseen


Hoitokulut korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla. Omavastuullisissa vaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin vamman aiheuttanutta tapahtumaa kohti.


Hoitokulujen 15 000 euroa korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito ovat lääkärin määräämiä. Lisäksi niiden tulee olla yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja kysymyksessä olevan vamman hoidon kannalta välttämättömiä ja kulujen kohtuullisia. Lisäksi vakuutetut joiden vakinainen asuinpaikka ei ole Suomi ja korvattava vahinko sattuu Suomessa, niin hoitokulujen korvaamisen edellytyksenä on, että tutkimus ja hoito on aloitettu Suomessa ja ne ovat lääkärin määräämiä.
Kilpailu-, huoltaja- ja tutustumislisenssien hoitokuluista korvataan lisäksi ulkomailla vammautuneen tai kuolleen kotiinkuljetus enintään 850 euroon asti.


Vakuutuksesta ei korvata

• ansionmenetystä tai muita välillisiä menetyksiä
• fysioterapeutin suorittamasta tutkimuksesta tai antamasta hoidosta aiheutuneita kuluja, paitsi edellä mainitussa tilanteessa vamman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon  jälkeen
• jalkaterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, optikon, kiropraktikon, osteopaatin, naprapaatin tai hierojan taikka  näihin rinnastettavan terveydenhuoltoalan ammattihenkilön suorittamasta tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneita kuluja
• psykoterapiasta tai siihen rinnastettavasta hoidosta aiheutuneitakuluja
• lääkinnällisistä välineistä, muista apuvälineistä ja tarvikkeista tai tekojäsenistä aiheutuvia kuluja, paitsi edellä mainittuja ortopedisen tuen tai ortopedisen sidoksen kuluja taikka  kyynär- tai kainalosauvojen vuokrakuluja
• äkillisen tapahtuman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjaus- tai jälleenhankintakustannuksia
• välillisiä kuluja kuten majoitus- ja ateriakuluja

 

Haittakorvaus

Oikeus haittakorvaukseen 30 000 euroa syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.


Kuolinkorvaus

Oikeus kuolinkorvaukseen 8 500 euroa syntyy, kun vakuutettu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi. Vakuutusehdot ja lisätietoja vakuutuksestaVakuutuksessa noudatetaan Sporttiturvan vakuutusehtoja L1505. Lisätietoja numerosta 0303 0303 tai internetistä osoitteesta www.pohjola.fi > Henkilöasiakkaat > Vakuutukset > Urheilu


Kuinka toimit kun loukkaannut?


1. Hakeudu hoitoon ortopedisiin vammoihin erikoistuneeseen Omasairaalaan tai muuhun kumppaniverkostomme hoitolaitokseen, tiedot hoitolaitoksista löydät osoitteesta www.pohjola.fi. Kumppanimme ovat sitoutuneet nopeaan prosessiin vaativissakin toimenpiteissä.


2. Maksa hoitokulut ensin itse ja hae Kelasta sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Kun otat Kela-kortin mukaasi, hoitavat useimmat  hoitolaitokset ja apteekit Kela-korvausten hakemisen sinun puolestasi. Huolehtimalla Kela-korvauksista varmistat sen, että vakuutuksen korvausmäärä riittää vamman hoidossa mahdollisimman pitkään.


3. Täytä vahinkoilmoitus OP-mobiililla tai kirjautumalla omilla pankkitunnuksillasi sivulle op.fi/vakuutukset tai pohjola.fi. Vahinkoilmoituksessa
tarvittava vakuutustunnus on 06-215711.


Voit ilmoittaa vahingosta myös sivulla www.pohjola.fi > yritys- ja yhteisöasiakkaat
> vahingot > henkilövahingot > tapaturma urheilussa


Design Mainostoimisto Ajaton Oy