AKK:n ääntä kuunneltiin uuden liikennevakuutuslain valmistelussa

22.4.2016, Anssi Kannas

Edunvalvonta

Uusi liikennevakuutuslaki on valmistelussa ja sen suunta näytti jo huolestuttavalta. Onneksi autourheilun kansallisen lajiliitton AKK-Motorsport ry:n ääntä kuunneltiin ja liitto sai ohjattua lakiesitystä autourheilijoiden edun mukaiseen suuntaan.

 

Nykyinen liikennevakuutuslaki on ollut voimassa jo 56 vuotta. Suomen ensimmäinen lakisääteistä liikennevakuutusta koskeva laki, laki moottoriajoneuvoliikenteestä johtuvan vahingon vastuusta säädettiin 1925. Reilu kymmenen vuotta myöhemmin tämä kumottiin vuonna 1938 voimaan tulleella autovastuulailla. Tämän korvasi 1. tammikuuta 1960 voimaantullut, edelleen voimassa oleva liikennevakuutuslaki.

 

Liikennevakuutuslaki on jo useamman vuoden ajan ollut käymistilassa lakiuudistuksen valmistelun myötä, mutta sen etenemisestä ja mahdollisesta voimaantulosta ei ole ollut varmuutta. Nyt esitys uudeksi liikennevakuutuslaiksi on edennyt päätösesityksenä eduskuntakäsittelyyn ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi (HE 123/2015 vp) sisältää myös autourheilua koskevia muutoksia.

Käsittelyn vaiheisiin voi tutustua tästä linkistä (siirtyy eduskunnan sivuille).

 

Liikenteestä eristetty alue

Voimassaolevan liikennevakuutuslain 2 §:n 4 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole liikenteessä, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, harjoitus- tai kokeilutarkoituksiin. Lakiesityksessä tätä säännöstä esitetään tarkennettavaksi vastaamaan vallitsevaa korvaus- ja oikeuskäytäntöä. Ehdotetun pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan moottoriajoneuvoa ei käytettäisi tässä laissa tarkoitetulla tavalla liikenteeseen, kun sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu-, testaustarkoituksiin tai kilpailuun välittömästi liittyvää harjoitteluun.

 

Lakiesityksen perusteluissa todetaan eristetyn alueen määritelmään liittyen, että ” Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusturva kattaisi lähes poikkeuksetta kilpailuun seuraamaan tulleille katsojille ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneet vahingot. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun kilpailuun osallistunut ajoneuvo ajautuu yleisön joukkoon.” Yleisön ja muiden itse kilpailuun osallistumattomien henkilöiden vakuutusturvan kattaminen pakollisella liikennevakuutuksella on kilpailijoiden ja kilpailunjärjestäjien näkökulmasta hyvä asia. Yhdessä AKK:n tarjoaman kilpailunjärjestäjien vastuuvakuutuksen kanssa se tarjoaa kattavan vakuutusturvan mahdollisissa katsojiin tai muihin ns. kolmansiin osapuoliin kohdistuvissa onnettomuustilanteissa.

 

Eristetyn alueen osalta haastavaa on, ettei etukäteen voida olla täysin varmoja täyttääkö suorituspaikka kulloisessakin tapahtumassa eristetyn alueen määritelmän. Ratkaisu tulee usein vasta vahinkotapahtuman vakuutuspäätöksen myötä, jotka käsitellään aina tapauskohtaisesti.

 

AKK on yhdessä Suomen Moottoriliiton (SML) kanssa esitti säännökseen tarkennusta, jonka myötä eristetyn alueen määrittely ja vaatimukset voitaisiin tehdä ennakkoon poliisi- tai pelastusviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkennus antaisi mahdollisuuden selvittää suorituspaikkakohtaiset vaatimukset eristetyn alueen määritelmän täyttämiseksi ennakkoon.

 

Kuljettajan vakuutusturva säilymässä

Merkittävin muutosesitys lakivalmistelun aikana on ollut esitys kuljettajapaikkasuojan poistamisesta moottoriurheilussa. Tällöin liikennevahinkoa ei korvattaisi ajoneuvon liikennevakuutuksesta, kun se on aiheutunut ajoneuvon kuljettajalle itselleen. Säännös koskisi vain ajoneuvon kuljettajaa, eikä siten ajoneuvossa olevia matkustajina, kuten esimerkiksi kartanlukijoina.

 

Liikennevakuutuslain valmisteluvaiheessa esillä ollut kuljettajanpaikkasuojan poistaminen kilpailutoiminnassa heikentäisi merkittävästi kuljettajan vakuutusturvaa. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla ei voida käytännössä antaa korvausetuuksiltaan ja määrältään yhtä hyvää henkilövakuutusturvaa kuin, minkä pakollinen liikennevakuutus antaa. Vapaaehtoisten lisävakuutusten hinnat ovat myös huomattavasti korkeampia verrattuna nykyisiin kilpa-autojen liikennevakuutusmaksuihin.

 

Lausuntokierrosten aikana AKK esitti kyseisen pykälän poistamista lakiesityksestä. Liikenne- ja viestintävaliokunnan eduskunnalle antamassaan mietinnössä ja päätösesityksessä tämä kyseinen pykälä on poistettu lakiesityksestä tarkoittaen sitä, että kuljettajanpaikkasuoja on säilymässä liikennevakuutuksessa.

 

Vakuutettava vai ei?

Liikennevakuutusesityksen pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä ajoneuvoa käytetä liikennevakuutuslain tarkoittamalla tavalla liikenteessä. Perusteluissa todetaan, että ”Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttamisvelvollisuutta ei ole sen jälkeen, kun tällaista ajoneuvoa ei enää käytetä liikenteessä. Tältä osin säännös vastaa voimassaolevaa lakia, jossa vakuuttamisvelvollisuus on sidottu ajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen. Säännöksen nojalla voidaan jättää vakuuttamatta esimerkiksi sellaiset rekisteröimättömät karting-autot, joita käytetään yksinomaan 1 §:n 2 momentin kriteerit täyttävässä muusta liikenteestä eristetyllä alueella.”

 

Toistaiseksi ei ole vielä täyttä varmuutta siitä, tarkoitetaanko perusteluissa mainituilla karting-autoilla lähinnä sisäkartinghalleissa tapahtuvaa käyttöä, jotka katsotaan lähtökohtaisesti muulta liikenteeltä eristetyiksi. Epävarmuus liittyy edellä mainittuun liikenteestä eristetyn alueen määritelmän ja sen kussakin tilanteessa ja suorituspaikassa toteutumisen tulkinnanvaraisuuteen etenkin ulkoradoilla. Myös tähän pykälään esitettiin AKK:n ja SML:n toimesta tarkennusta, jotta vakuuttamisvelvollisuuspykälää olisi selkeämpi tulkita kilpa-ajoneuvojen osalta.

 

Lakivalmistelun eteneminen

Liikennevakuutuslain uudistuksen käsittely liikenne- ja viestintävaliokunnassa on päättynyt. Valiokunta on antanut mietintönsä ja päätösesityksen eduskunnalle, joka päättää uuden lain hyväksymisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017, mikäli eduskunta hyväksyy lakiesityksen. Asia ratkennee kevään aikana.

 

« Takaisin

Uusimmat jutut

Tässä numerossa