Tiedätkö miten voit oikeasti vaikuttaa?

6.4.2018

« Takaisin

Jotta AKK-Motorsport ry:n varsinaiset jäsenet eli seurat tai niiden henkilöjäsenet voisivat vaikuttaa autourheilun kehittämiseen, on tunnettava hyvän hallintotavan mukaiset viralliset kanavat ja tavat, joilla voidaan oikeasti edistää asioita. Autourheiluun ja sen kehitystyöhön tulee positiivisia ja haastavia paineita niin ulkoa kuin sisältäkin. Siksi laaja-alainen ja yksiselitteinen vaikutusmahdollisuus on hyvä työkalu, kun tiedetään miten järjestelmä toimii.

Yleisellä tasolla sosiaalinen media on erinomainen tiedon ja kokemusten vaihtoalusta, mutta se ei ole osa hallintojärjestelmää eivätkä epävirallisissa verkoissa, keskusteluryhmissä tai muissa vastaavissa foorumeissa liikkuvat näkökannat ole velvoittavia. Jotta asioita saadaan aidosti edistettyä tai ainakin osaksi virallista päätöksentekoa, on noudatettava oikeaa hallinto- ja vaikutustapaa.

Alla on tiivistetysti kuvattu Liiton hallintoa ja päätöksentekoprosessia. Tarkemmat kuvaukset löytyvät säännöistä, joihin on hyvä aika ajoin tutustua eikä luottaa, että toimitaan kuten ennenkin. Jos järjestelmä ei toimi tai esitetyt asiat eivät etene niille kuuluvaan käsittelyyn, ilmoittakaa ongelmista heti lajipäällikölle, jäsensihteerille tai pääsihteerille.

Muistakaa, että asioiden käsittelyyn on varattava aikaa ja mikäli esitys menee hallitukselle asti, käsittely noudattaa hallituksen kokousaikataulua. Asioiden oikea ja sääntöjenmukainen käsittely ei tarkoita, että asia olisi saman tien hyväksytty. Hyväksynnästä tai päätöksestä on oltava aina pöytäkirjakirjaus. Hallituksen päätöksistä tulee vähintään viikon kuluessa tiedote Liiton sivuille. Lajiryhmien kokouksista julkaistaan niin ikään kokoustiedotteet Liiton www-sivuilla kokousten jälkeen.

 

LIITON PÄÄTÖKSENTEKOMEKANISMIT JA VAIKUTTAMISKANAVAT

Jäsenseurojen Liittokokouksessa valitsema ja vähintään kahdesti vuodessa kokoontuva Liittovaltuusto käyttää päätäntävaltaansa Liittovaltuuston kokouksissa. Sääntömääräisesti käsiteltävien asioiden puitteissa Liittovaltuusto valitsee mm. Liiton hallituksen ohjaamaan Liiton käytännön toimintaa. Hallitus huolehtii Liiton operatiivisen toiminnan järjestämisestä siten, että se valitsee toimitusjohtajan, jonka alaisuudessa taas Liiton työntekijät toimivat.

 

LAJIASIOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO

(kts. myös aiempi aiheesta julkaistu tiedote 19.1.2017):

Hallitus nimittää laji- ja työryhmät, joiden tehtävät on määritelty omassa ohjesäännössään.

Lajipäälliköt toimivat nimettyjen lajien operatiivisina päällikköinä ja toimivat myös omien lajiryhmien kokouksien asioiden aktiivisina valmistelijoina ja esittelijöinä. Lajipäällikön vastuulla on varmistaa, että ryhmien esitykset hallitukselle noudattavat hallituksen strategiaa, tavoitteita ja autourheilun yleisiä sekä kansainvälisiä sääntöjä. Lisäksi lajipäällikkö toimii lajiryhmien päätösten operatiivisena toimeenpanijana.

Liiton hallitus on lisäksi tarkentanut lajiryhmien kokouskäytäntöä seuraavasti: AKK:n Laji- ja työryhmien kokouksissa on lajipäällikön oltava läsnä, koska lajipäällikkö ja lajityöryhmän puheenjohtaja ovat tärkeimmät henkilöt lajien kehittämisessä.

Ilman lajipäällikön läsnäoloa pidettävät kokoontumiset ovat epävirallisia ja niistä mahdollisesti laaditut muistiot eivät ole lajiryhmätyöskentelyn virallisia dokumentteja, eivätkä sitovia eikä niitä virallisten lajiryhmien pöytäkirjojen tapaan julkaista extranetissä tai muissa Liiton viestintäkanavissa.

Lajiryhmien lisäksi Rata-SM, Rallicross-SM ja Ralli-SM –sarjojen osalta operatiiviseen päätöksentekoon osallistuu myös AKK Sports Oy, joka toimii promoottorina ko. sarjoissa. Edellisten sarjojen oikeuksien haltijana toimiva AKK Sports Oy voi vastata myös muiden autourheilutapahtumien järjestämisestä yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa.

 

VAIKUTTAMISKANAVAT

Liiton yleinen toiminta

Virallinen vaikutuskanava on viedä asiat jäsenseurojen kautta hallitukselle käsiteltäviksi tai Liittovaltuutetuille ja he edelleen vievät asiat Liittovaltuuston kokoukseen. Myös aluejohtosäännön mukaisesti aluevaltuusto ja syksyisin pidettävä alueen jäsenseurojen kokous voivat tehdä esityksiä Liiton toimielimille. Liiton yhteyshenkilöt ovat jäsensihteeri (mm. jäsenmaksu-, lisenssimaksu ja jäsenrekisteriasiat), pääsihteeri ja toimitusjohtaja (muut operatiiviset asiat).

Lajiasiat

*Kappaletta päivitetty 7.4. Kysymysten vuoksi tarkennamme tekstiä.*

Virallinen vaikuttamiskanava on viedä asiat aina lajipäällikön kautta lajiryhmän käsiteltäväksi (ks. ohjesääntö), joka tarvittaessa tekee esityksen hallitukselle. Mikäli asiat koskevat edellä mainittuja SM-sarjoja tai muita toimintoja, joista AKK Sports Oy on vastuussa, on päätäntävalta AKK Sports Oy:llä.

Edellä kuvattujen vaikuttamiskanavien käyttö, eli ns. hyvän hallintotavan noudattaminen on edellytys asioiden huomioimikseksi, niiden tehokkaalle käsittelylle ja Liiton tulokselliselle toiminnalle.

AKK-Motorsport ry

Design Mainostoimisto Ajaton Oy