Toimitsijalisenssijärjestelmän päivitys kaudelle 2024

23.11.2023

« Takaisin

Hallitus antoi kaudelle 2023 tehtäväksi valmistella toimitsijalisenssijärjestelmän päivitystä kaudelle 2024 saamiensa palautteiden pohjalta.

Toimitsijalisenssijärjestelmän päivitystyö aloitettiin pyytämällä lausunnot lajiryhmiltä. Lajiryhmien lausunnot purettiin ja päätettiin teettää lisäksi kysely seuroille, joka pyydettiin suuntaamaan seuran sisällä 2–3 aktiivisesti kilpailuja järjestävään henkilöön, jotka ovat siten myös tekemisissä toimitsijalisenssijärjestelmän kanssa. Kysely lähetettiin kaikille seuroille ja siihen saatiin vastauksia 62 eri seurasta yhteensä 96 kpl.

Niin lajiryhmien lausunnoista kuin seurakyselyn vastauksista keskeisenä havaintona oli toive muuttaa toimitsijalisenssijärjestelmä kaksiportaiseksi. Ne lajit, joilla tällä hetkellä on jo käytössään kaksiportainen järjestelmä, olivat tyytyväisiä lajin nykyiseen toimitsijalisenssijärjestelmään.

Toimitsijalisenssijärjestelmän päivityksessä on nyt pyritty kentän toiveiden mukaisesti yhdistämään nykyisen järjestelmän toimivimmat osat viimeksi kaudella 2017 käytössä olleen kaksiportaisen järjestelmän toimivimpiin osiin.

Toimitsijalisenssijärjestelmän päivittyessä 3-portaisesta 2-portaiseksi nykyiset 2-tason päätoimitsijalisenssit muutetaan kaudelle 2024 päätoimitsijalisensseiksi. Näistä postitetaan tammikuun 2024 aikana jokaiselle uudet päätoimitsijalisenssikortit KITI-järjestelmässä ilmoitettuun postitusosoitteeseen.

Jatkossa nykyisellään käytössä olevat koulutukset ovat edelleen normaalisti käytössä, mutta koulutusten sisältöön tehdään päivityksiä ja päivitetyt koulutusmateriaalit löytyvät aina kouluttajien extranetistä tai liiton verkkosivuilta. Jatkossa on tarkoitus tuottaa entistä enemmän lajikohtaisia koulutusmateriaaleja ja viedä näitä myös verkkokoulutusjärjestelmään.

Lajikohtaisia perustoimitsijakoulutuksia tullaan lisäämään verkkokoulutusjärjestelmään, joka helpottaa lajiin mukaan tulemista niiden lajien osalta, joissa on perustasolla koulutusvaatimus. Suoritettavissa on tällä hetkellä kartingin perustoimitsijan verkkokoulutus ja seuraavaksi työn alla on nopeuslajit sekä ralli ja drifting edellä mainitussa järjestyksessä.

Nopeuden sääntökokonaisuuden eriyttäminen lajikohtaisiksi säännöiksi kaudelle 2024 ei tuo muutoksia nopeuden toimitsijakoulutuskokonaisuuteen.

Nuorisotoimitsijalisenssin hakeminen
Nuorisotoimitsijalisenssi on 12–15-vuotiaille tarkoitettu toimitsijalisenssi, joka sisältää saman tapaturmavakuutuksen kuin muutkin toimitsijalisenssit. Nuorisolisenssi haetaan samaan tapaan kuin muutkin toimitsijalisenssit, mutta siitä lähetetään täydennettävä tehtävävihko.

Perustoimitsijalisenssin hakeminen
Perustoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 15 vuoden ikää. Perustoimitsijalisenssi voidaan myöntää hakemuksesta hakijalle, joka on suorittanut ko. lajin perustason toimitsijakoulutuksen. Voimassa oleva kuljettajatutkinto (rallin perustutkinto, JM- tai endurance-tutkinto tai rataleima) luetaan perustoimitsijakoulutukseksi, jolloin on mahdollista hakea ko. lajin perustoimitsijalisenssiä. Autosuunnistuksen, digitaalisen autourheilun, driftingin, offroadin ja pienoisautoilun perustoimitsijalisenssin myöntämiselle ei ole koulutusvaatimusta.

Seurat voivat edelleen järjestää lajeittain perustoimitsijakoulutuksia, mikäli seurasta löytyy ko. lajin päätoimitsijalisenssin omaava henkilö. Päätoimitsijalisenssin haltijalla on oikeus kouluttaa perustoimitsijoita. Koulutusmateriaalia on saatavilla alueiden koulutusvastaavilta tai liitosta.


Perustoimitsijalisenssin korottaminen päätoimitsijalisenssiksi
Päätoimitsijalisenssin saamiseksi edellytetään vähintään 18 vuoden ikää. Päätoimitsijalisenssiin voidaan korottaa, kun on suorittanut kolme (3) ko. lajin perustason tehtävää kolmesta eri tehtävänimikkeestä edellisen lisenssin voimassaoloaikana ja on osallistunut ko. lajin päätoimitsijakoulutukseen. Kaikissa lajeissa yhdeksi perustason tehtävänimikkeeksi luetaan myös osallistuminen kilpailuun tai harjoituskilpailuun kilpailijana.

Päätoimitsijalisenssin uusiminen
Päätoimitsijalisenssin voimassaoloa voidaan jatkaa, kun on suorittanut kolme (3) ko. lajin päätoimitsijatehtävää lisenssin voimassaoloaikana. Mikäli edellisen päätoimitsijalisenssin voimassaolon umpeutumisesta on enintään kaksi vuotta, voi päätoimitsijalisenssin päivittää voimaan päätoimitsijalisenssinä suorittamalla ko. lajin päätoimitsijakoulutus. Päätoimitsijalisenssin voimassaolon jatkamista tulee anoa viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä toimitsijalisenssin voimassaolon päättymisestä. Huomioithan, että toimitsijalisenssi ei ole voimassa 4 kuukauden siirtymäajalla, vaan voimassaolo päättyy lisenssiin merkittynä ajankohtana.

Toimitsijalisenssien voimassaolo
Perustason toimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämispäivästä toistaiseksi, ellei lisenssinhaltijalle tule viiden (5) vuoden katkosta minkä tahansa liiton alaisen jäsenseuran jäsenyyden voimassaolossa, jolloin perustoimitsijalisenssi lakkaa olemasta voimassa.
Päätoimitsijalisenssi on voimassa lisenssin myöntämisvuoden loppuun ja viisi (5) seuraavaa kalenterivuotta. Päätoimitsijalisenssi on voimassa silloin, kun liiton alaisen jäsenseuran jäsenyys on voimassa.

Lisenssien oikeutus sisäänpääsyyn
Päätoimitsijalisenssin haltijat ovat oikeutettuja vapaaseen sisäänpääsyyn ja oleskeluun järjestäjän osoittamassa paikassa Liiton luvalla järjestetyissä kansallisissa kilpailuissa. Vapaaseen sisäänpääsyyn oikeutetut henkilöt tunnistetaan voimassa olevasta päätoimitsijatason toimitsijalisenssistä. Sisäänpääsyoikeudesta Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin tai FIA:n mestaruuskilpailuihin päättää erikseen ko. kilpailun järjestäjä. Päätoimitsijalisenssi rinnastetaan ao. lajin kuljettajatutkinnoksi, pois lukien rataleima ja rallin nuottitutkinto.
 

AKK-Motorsport ry

Design Mainostoimisto Ajaton Oy