Jäsenkyselyn tulokset - AKK:n toiminnan arviointi ja tulevaisuuden kehittämiskohteet

12.6.2024

« Takaisin

AKK järjesti jäsenkyselyn 18.3.–7.4.2024, jossa kartoitettiin jäsenten näkemyksiä ja mielikuvia AKK:n toiminnasta.


Taustaa tutkimuksesta

Jäsenkysely julkaistiin autourheilu.fi-sivustolla ja siitä tiedotettiin maaliskuussa jäsentiedotteessa ja seuratiedotteessa. Kyselyyn saatiin yhteensä 1722 vastausta, joista 1658 oli seurojen jäseniä. Vastaajista 85,4 % oli miehiä ja lähes 90 % yli 35-vuotiaita. Tässä artikkelissa esittelemme kyselyn keskeisimmät tulokset. Tiivistelmä artikkelin vastauksista löytyy tästä linkistä.


AKK:n toiminnan arviointi

Vastausten perusteella yli 60 % vastaajista piti autourheilun asemaa Suomessa jokseenkin hyvänä tai erittäin hyvänä. Positiivisia mielikuvia AKK:n liitti lähes 40 % vastaajista, neutraaleja melkein 30 %, ja loput kokivat negatiivisia mielikuvia. AKK:n toimintaan oli melko tai erittäin tyytyväisiä 36 % vastaajista ja keskivertotyytyväisiä lähes 41 %.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat AKK:n järjestämiin koulutuksiin ja tutkintoihin, toimiston asiakaspalveluun, AKK:n järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä viestintään. Sen sijaan tyytymättömyyttä koettiin eniten päätöksentekoon, johtamiseen ja edunvalvontaan liittyen.


Tulevaisuuden kehittämiskohteet

Kyselyn perusteella nousi esille useita tulevaisuuden kehittämiskohteita. Vastaajat toivoivat AKK:n panostavan erityisesti suorituspaikkojen ja olosuhteiden kehittämiseen, menestyvän suomalaisen autourheilun edistämiseen sekä autourheilun tunnettuuden ja näkyvyyden parantamiseen.

Vastuullisuuteen liittyvistä osa-alueista kysyttäessä valtaosa vastaajista yli 75 % piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä hyvää hallintotapaa, autourheilun psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta ja yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Vain hieman alle puolet vastaajista piti tärkeänä ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioimista AKK:n toiminnassa.


AKK koetaan yhteiskunnallisesti vastuulliseksi toimijaksi

Vastaajia pyydettiin myös kuvailemaan AKK:n kolmella adjektiivilla. Positiivisina adjektiiveina nousivat esiin luotettava, asiantunteva, hyvä, laadukas ja vastuullinen. Negatiivisina puolestaan AKK koettiin vanhanaikaisena, kankeana, kalliina ja jäykkänä. AKK:n vahvuuksiksi vastaajat kokivat suomalaisen autourheilun kansainvälisen aseman edistämisen, vastuullisuuden ja huippu-urheilutoiminnan kehittämisen.

AKK koetaankin yhteiskunnallisesti vastuulliseksi toimijaksi, joka tuottaa lisäarvoa autourheiluun ja jolla on yhteiskunnallista vaikutusvaltaa.

 

Viestinnän kanavat ja merkittävyys

Kyselyssä kartoitettiin myös tärkeimpiä viestinnän kanavia ja niiden merkittävyyttä. Vastaajat pitivät tärkeimpinä viestinnän kanavina tiedotteita, uutiskirjeitä sekä autourheilu.fi-verkkosivujen artikkeleita. AKK:n viestintä koettiin asiantuntevaksi, ammattimaiseksi ja hyödylliseksi, mutta vuorovaikutteisuudessa nähtiin parantamisen varaa.

Tärkeimmät tiedot autourheiluun liittyen etsitään AKK:n ja sarjojen verkkosivuilta sekä tiedotteista.Parhaimmat arvosanat AKK:n viestintäkanavista saivat moottoriurheilu.tv-kanava, AKK:n ja Secto Rally Finlandin verkkosivut sekä Secto Rallyn sosiaalisen median kanavat. Yli puolet vastaajista (63,1 %), piti AKK:n viestintää yhteiskunnallisesti merkittävänä.


Kyselyn johtopäätökset

Jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että AKK:n toiminta ja viestintä ovat monilta osin onnistuneita, erityisesti koulutusten, asiakaspalvelun ja tapahtumien osalta. Parantamisen varaa on kuitenkin päätöksenteossa ja johtamisessa sekä edunvalvonnassa. Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toivotaan lisää kautta linjan. Tulevaisuudessa jäsenet toivovat panostettavan suorituspaikkojen kehittämiseen, menestyvän autourheilun tukemiseen sekä autourheilun tunnettuuden lisäämiseen.

Positiiviset mielikuvat AKK:sta ovat vahvasti läsnä, mutta negatiiviset näkemykset kuten vanhanaikaisuus ja kankeus heikentävät organisaation imagoa. Viestintä on korkealaatuista ja arvostettua, mutta vuorovaikutteisuuden lisääminen voisi parantaa jäsenten tyytyväisyyttä.

Tulevaisuudessa AKK:n on tärkeää kehittää toimintaansa vastaamaan entistä vahvemmin jäsenten odotuksia ja tarpeita. AKK tarkastelee kyselyssä nousseita keskeisiä kehityskohteita, joihin panostamalla AKK voi osaltaan vahvistaa asemaansa suomalaisen autourheilun vastuullisena toimijana.

Yhteystiedot

Anssi Kannas

Pääsihteeri

050 300 1244

anssi.kannas@autourheilu.fi

Riikka Lahti

seurapalvelupäällikkö

050 443 2969

riikka.lahti@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy