Tekniikan lajiryhmän kokoustiedote 2-2020

19.3.2020

« Takaisin

TEKNIIKAN LAJIRYHMÄN KOKOUSTIEDOTE 2/2020 

Tekniikan lajiryhmä piti vuoden toisen kokouksensa 6.3.2020 AKK:n tiloissa Vantaalla. Mm. seuraavia asioita oli käsittelyssä:

- Käsiteltiin saapuneet pääkatsastajaraportit.

Raporteissa ei ollut esityksiä AKK:lle.

TLR: Merkittiin tiedoksi

 

- Keskusteltiin ryhmä ”Y” harrastajakyselyn yhteenvedosta ja tulevista toimenpiteistä

TLR: Harrastajakyselyiden pohjalta TLR näkee, että aika ei vielä olisi kypsä näille muutoksille. TLR oli valmis isoillekin muutoksille, mutta koskematta suuremmin nykyiseen F-ryhmään näiden kilpailukyvyn takaamiseksi. Palautetta pyydettiin useaan otteeseen ja eri tavoin, mutta siitä huolimatta mielenkiintoa vapaata ryhmää kohtaan tuli erittäin vähän. TLR päätti pyytää rallin lajiryhmää yhteiseen palaveriin keskustelemaan kansallisen 2-vetoryhmän tulevaisuudesta. TLR:n mielestä lähtökohtana voisi olla tiettyjen vapauksien salliminen F-ryhmään kuten lasikuituiset etulokasuojat, ja F-ryhmän ikärajan poistaminen. Jälkimmäinen mahdollistaisi FIN R 2WD ryhmän yhdistämisen F-ryhmään. Tässä yhteydessä voidaan myös pohtia sääntömuutoksena esitettyä iskunpituuden vapauttamista ryhmään F. Yleisesti ottaen TLR pitäisi muutokset maltillisina, jotta nykyisten F-ryhmän autojen kilpailukykyä ei huononnettaisi. Palataan asiaan yhteispalaverin jälkeen.

 

- Keskusteltiin R-Lite sivutörmäyssuojista

Harrastajilta on tullut sääntömuutosesitys poistaa sivutörmäysputket ovista, kun käytetään ovien turvavaahtoa.

TLR: Ei ole tullut esille mitään turvallisuuteen liittyvää seikkaa, joka puoltaisi sivutörmäysputkien poistamista ovista. Turvavaahdon käyttö on nytkin sallittua näiden putkien lisäksi, jopa suositeltavaa.

 

- Keskusteltiin V1600 sääntöjen viittauksista yleisiin ja turvallisuusmääräyksiin

Tietyt sääntökohdat ovat ristiriitaisia V1600 luokan ja yleisten määräyksien välillä.

TLR: Käsitellään muutokset kokonaisuutena seuraavassa kokouksessa yhdessä V1600 sääntöjen tarkastuksen yhteydessä

 

- Keskusteltiin eri lajien loppukatsastusaiheista.

Kaikille tekniikan lajiryhmän alla oleville arvokilpailulajeille on valittu oma yhteyshenkilö tekniikan lajiryhmästä. Yhteyshenkilöt ovat käyneet neuvottelun yhdessä pääkatsastajan kanssa ja ohjeistaneet jo valmiiksi pääsääntöisesti koko kauden teknisten tarkastusten aiheet.

TLR: Käytiin läpi tehdyt suunnitelmat. Pääosin suunnitelmat valmiina. Crosskart suunnitelma puuttuu toistaiseksi, hoidetaan ennen kesäkauden alkua. JM suunnitelma puuttuu, hoidetaan, kun uusi JM lajiryhmä alkaa työnsä, että saadaan noudatettua heidän valitsemaansa linjaa.

 

- Keskusteltiin sääntömuutosesityksestä koskien Endurancen ECUa.

TLR: TLR esittää, että endurancen tilanne otetaan käsittelyyn yhdessä rata-ajon lajiryhmän/Endurancen harrastajakentän kanssa ja mahdolliset tekniikan sääntömuutosesitykset tehdään kokonaisuutena sporttisääntöjen kanssa kaudelle 2021. Tarvitaanko esimerkiksi myyntiluokan sääntöjä vielä?

 

- Keskusteltiin F-ryhmän sääntökohdasta 3.4.1. Kori: 2- ja 4 ovisten versioiden käyttö on sallittu.

Keskustelua käytiin säännön käytöstä Sedan ja Coupe autojen kanssa.

TLR: Kysyjän mainitsemalle BMW 318is autolle löytyy erivapaus käyttää 2-ovista Coupe E36 mallin koria autossaan. Yleisesti ottaen BMW E36 sedan ja Coupe ovat eri autoja, joten näihin ei voi soveltaa 2- ja 4-ovisten koriversioiden sääntöä.

 

- Keskusteltiin kansallisesta luokituksesta sekä luokitusvaatimusten ja luokituksen keventämisestä

TLR: TLR mielestä kansallinen luokitus on tuonut F-ryhmän pariin toivottua uudistusta kalustoon joten kansallista luokitusta on syytä suosia. TLR:n mielestä kansallista luokitusprosessia tulisi uudistaa ja keventää, jolloin niitä voisi tulla lisää. Tähän voisi liittyä myös F-ryhmän sääntöjen yksinkertaistaminen kuitenkin siten, ettei nykykaluston kilpailukyky heikkene. TLR käsittelee asiaa ja tekee esityksen, miten luokitusta voisi keventää. Tämän jälkeen keskustellaan eri mahdollisuuksista rallin lajiryhmän kanssa. Mahdollisesti uusi harrastajakysely huhti- toukokuussa koskien ryhmää F.

 

- Keskusteltiin harrastajan esityksestä alentaa V1600 luokan vuosimallirajaa

TLR: TLR ei kannata vuosimallirajan laskemista mm. osien saatavuuden vuoksi. Lisäksi jo nykyinen kalusto on 20 vuotta vanhaa, joten vuosimallirajan laskemiselle ei nähdä perusteita. V1600 ryhmä on toiminut jo pitkän ajan nousujohteisesti, joten isoille sääntömuutoksille ei liene tarvetta.

 

- Keskusteltiin sääntötekstistä koskien Ryhmän F ja FIN N/R polttoainesäiliön suojausta ohjaamosta.

Sääntö vaatii tällä hetkellä 3-tila-autoihin aina paloseinän tavaratilan ja ohjaamon välille, mikäli polttoainesäiliö on tavaratilassa.

TLR: Polttoainesäiliön suojaamisessa on helpompaa ja varmempaa rakentaa kotelo säiliön ympärille kuin eristää koko tavaratila 3-tila-autossa. Esitetään sääntöä muutettavaksi 2021 sääntöuudistusten yhteydessä (vaihtoehtoinen tapa).

 

- Keskusteltiin kypäräteippauksista.

On ollut nähtävissä kypäräteippauksien yleistyminen kypärien koristelussa. Huolta on herättänyt teippien liimojen ja asennuksessa käytettävän lämmmön vaikutuksesta kypärän suojauskykyyn. Lisäksi huolta on herättänyt mahdollisten vaurioiden peittäminen teippauksella.

TLR: FIA:lta saadun ohjeen mukaisesti kypäräteippauksissa tulee noudattaa kypärävalmistajan ohjeita. Osittain tai kokonaankin teipattu (helmet wrapping) kypärä voidaan hyväksyä, mikäli valmistaja sen sallii eikä ole epäilystä siitä, että teippauksella haluttaisiin peittää kypärän vaurioita. Mikäli on perusteltua syytä epäillä, että tällä peitetään vaurioita, katsastus voi pyytää harrastajaa esittämään kypärän teippauksen alta tietyltä osoitetulta alueelta. Lajiryhmä haluaa kuitenkin luottaa kilpailijoiden omaan kykyyn ymmärtää kypärävaurioiden peittämisen vaarallisuus omaa itseään kohtaan.

 

- Drifting lajiryhmän 1-2020 kokouksen tekniikkaa koskevat kohdat

TLR: Drifting lajiryhmä on toimittanut kokouspöytäkirjan TLR:lle. Lajiryhmä on kommentoinut tekniikkaan kohdistuvia sääntöjä ja palauttanut sen drifting lajiryhmälle.

 

- Liiton hallitus pyysi tekniikan lajiryhmältä lausuntoa koskien NEZ -maiden autoja suomalaisissa kilpailuissa

TLR: TLR on antanut lausunnon ja suhtautunut myönteisesti  NEZ-maan kilpailijan osallistumiseen suomalaiseen ralliin oman maansa sääntöjen mukaisella autolla, mikäli turvavarusteet on asennettu Suomen säännön mukaisesti. Tällöin ei voi osallistua arvoluokkiin, vaan heidät on sijoitettava kilpailun lisäluokkaan.

 

- Käsiteltiin BMW Extreme rataluokan tekniset säännöt 2020

TLR: Lajiryhmä on käsitellyt BMW Extreme rataluokan tekniset säännöt ja muokannut niitä yhdessä luokan promoottorin kanssa. Säännöt palautettu tarkastettuna ja korjattuna promoottorille.

 

- Keskusteltiin ratalajiryhmän esityksestä BMW Extreme teknisiin sääntöihin koskien vaihtoehtoisia tukivarsia

TLR: Tämä kohta on liittynyt edellisessä kohdassa mainittuun kokonaisuuteen. TLR suhtautui tukivarsia koskevaan kohtaan myönteisesti.

 

-  Keskusteltiin lausuntopyynnöstä koskien auton soveltuvuutta rata-ajon -TGT luokkaan

TLR: Harrastajan esittämien dokumenttien mukaan auto ei ole nykyisten TGT sääntöjen mukainen. Säännön 7.1.3. mukaan FIA:n tai muun vastaavan järjestön luokittelemat putkirunkoon perustuvat autot ovat sallittuja täysin luokituksen mukaisena ja 7.1.4 mukaan tehdasvalmisteiseen putkirunkoon perustuva auto on sallittu, mutta tämänkin putkirungon tulee olla identtinen em. luokitellun putkirungon kanssa. Kyseinen auto ei täytä tätä sääntökohtaa.

 

- Keskusteltiin Historic Rally Clubin lausuntopyynnöstä koskien kokeiluna ajettavaa ”Classic F” -ryhmää

TLR: Janne Levänen kertoi perusteista, millä ”Classic F”-luokkaan pääsisi ajamaan. Lajiryhmä puoltaa kokeilua, missä vanhemmille perusautoille annetaan mahdollisuus harrastaa. Kokeiluluonteisesti tässä luokassa voisi ajaa myös autolla, jolla on vanhentunut historic passi tai AKK:n myöntämä katsastuskortti. TLR ei suosittele vanhentuneiden auton turvavarusteiden käyttöä, mutta mikäli niiden käyttöön päädytään, alentunut turvataso tulisi huomioida reittiä laadittaessa.

 

- Keskusteltiin tekniikan kouluttajien koulutuksen järjestämisestä 28.3.2020.

TLR: Kokouksen jälkeen aktivoitunut koronavirusepidemia on pakottanut siirtämään tämän koulutuksen myöhempään ajankohtaan.

 

- Keskusteltiin JM -katsastajakoulutusten siirtämisestä

TLR: Edellisen JM lajiryhmän kanssa oli käyty keskusteluita JM katsastajakoulutuksen järjestämisestä. Ajatuksena on järjestää kolme koulutusta (Etelä-, Keski-, ja Pohjois-Suomessa) suhteellisen samaan aikaa ja samojen kouluttajien toimesta katsastuksen linjan yhtenäistämiseksi. JM katsastajakoulutus päätettiin siirtää myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Odotetaan uuden JM lajiryhmän mietteitä, mihin suuntaan JM tekniikkaa halutaan suunnata.

 

- Keskusteltiin Ralli SM2 luokan tilanteesta tulevaisuudessa.

TLR: Tällä hetkellä rallin SM2 luokka voi hyvin ja siellä on hyvin harrastajia mukana. Pitkällä tähtäimellä tulee pohtia, millä autoilla ajetaan, kun nykyisiä autoja ei enää voi ylläpitää varaosien tai korien puutteen vuoksi. Teknisesti etsitään vaiihtoehtoja joiden suorituskyky kyetään muokkaamaan nykykalustoa vastaavaksi.

Espanjan autourheiluliiton N5 ryhmän autot ovat olleen tämän vuoden sallittuja ralli SM sarjan luokassa 6. Tarkoituksena on ollut kerätä tietoa auton soveltuvuudesta ralli SM luokkaan 2. Joensuun SM rallin alla ajettiin myös testiä, missä haettiin tarvittavia muutoksia näihin autoihin, jotta ne olisivat tasaväkisiä nykyisen kaluston kanssa. Todettiin yhdessä, että näiden autojen suorituskykyä tulee pudottaa. Tarvittavista toimenpiteistä keskustellaan tarkemmin harrastajien kanssa.

TLR on valmis keskustelemaan myös R-Lite autojen tuomisesta SM 2 luokkaan, mikäli autoihin ollaan valmiita tekemään muutokset suorituskyvyn tasaamiseksi nykyisten autojen kanssa. R-Lite autoihin on haettu myös sääntömuutosta koskien alustaratkaisuita. Tämä sääntömuutosesitys jätettiin pöydälle, enne kuin saadaan ratkaisu autojen soveltuvuudesta SM2 luokkaan.

 

- Keskusteltiin kansallisesti luokiteltujen osien luokitusten käytöstä

TLR: Hallituksen päätöksen mukaisesti osien kansallisen luokituksen hinta on 350€. Näiden luokitusten kopioiden käyttöä ei ole kuitenkaan säännöissä määritelty. Lisäksi sääntö mahdollistaa ainoastaan FIA:n lisäluokittelemien osien korvaamisen kansallisella luokituksella.

ESITYS HALLITUKSELLE: Mikäli harrastaja haluaa käyttää aiemmin kansallisesti luokiteltua osaa, hänen tulee hankkia AKK:sta kyseisen osan luokitustodistuksen kopio. Luokitustodistuksen hinta on AKK:n hinnaston mukainen ”muu luokitustodistus” hinta 37€ (alle 100sivua).

Autourheilun Sääntökirjan kansallisen luokituksen sääntöön tulee tehdä  korjaukset, millä mahdollistetaan mm. V1600 autoihin mahdollisesti tarvittavat korvaavien osien vaihdot.

 

- Seuraava kokous pidetään 8. – 9.5.2020. Tähän kokoukseen käsiteltäväksi haluttava materiaali tulee jättää sähköpostilla tekniikan lajipäällikölle perjantaihin, 24.4.2020 mennessä osoitteella iiro.palmi@autourheilu.fi

 

Lisätietoja antaa tekniikan lajipäällikkö Iiro Palmi, iiro.palmi@autourheilu.fi

Design Mainostoimisto Ajaton Oy